background-header
background-content

U bent hier

Plaatsingsbeleid

Kinderopvang 2Samen streeft ernaar uw kind een passende plaats te bieden in het kindercentrum van uw keuze, op de gewenste ingangsdatum en de door u gewenste dagen. Om de plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben wij een duidelijk plaatsingsbeleid. Bovendien bevordert het een evenwichtige leeftijdsopbouw én continuïteit in de samenstelling van de groepen. Ons volledige plaatsingsbeleid kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Minimale afname

Wij adviseren ouders om hun kind minimaal 2 dagen per week bij ons te plaatsen. Aan dit advies liggen verschillende pedagogische overwegingen ten grondslag:

Hele dagopvang in een kinderdagverblijf (kdv)
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is het belangrijk dat zij goed kunnen wennen aan de groep, de groepsregels en de groepsleiding. Pas dan voelen zij zich thuis en is er ruimte voor ontdekken. Uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook uit onze eigen ervaring, blijkt dat kinderen die slechts één dag per week komen meer moeite hebben om hun draai te vinden op de groep.

Als ouders er toch voor kiezen om hun kind één dag te plaatsen, dan kan dat op voorwaarde dat het desbetreffende kind hieronder goed gedijt. Zodra, na een redelijke periode, blijkt dat het kind in onvoldoende mate kan wennen aan de groep, gaan wij met u in gesprek voor het vinden van een passende oplossing. 

Peuterspeelzaal (psz)
Aangezien kinderen in de peuterspeelzaal dagelijks maar een paar uurtjes komen, houden wij bij deze opvangvorm vast aan een minimale afname van 2 dagen per week. Dit maakt het voor de kinderen vele malen leuker en behapbaarder, en stelt de andere kinderen en de groepsleiding beter in staat zich in elkaar te verdiepen.

Buitenschoolse opvang (bso) 
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd ligt dit wat anders. Zij beschikken over een ruimer netwerk en hebben meer ervaring bij het zich voegen naar nieuwe situaties. In de buitenschoolse opvang zijn ééndagsplaatsingen daarom wel mogelijk, tot een maximum van 4 ééndagskinderen per groep per dag uitgaande van een groep van 20 kinderen. 

In lijn met ons beleid t.a.v. de geadviseerde minimale afname van 2 dagen per kind per week, hebben kinderen die wekelijks meer dagen willen worden geplaatst, voorrang bij plaatsing.

Plaatsing op meerdere locaties

Uit pedagogisch oogpunt raden wij ouders ten zeerste af om hun kind(eren) op verschillende locaties te plaatsen. We gaan daarom zeer terughoudend om met dergelijke verzoeken. 

Beroepskracht-kindratio / 15 in plaats van 16 peuters

Vanaf 1 januari 2015 zijn de wettelijke regels t.a.v. de beroepskracht-kindratio verruimd.
Op peutergroepen (met kinderen vanaf 2 jaar oud) mogen kinderopvangaanbieders één beroepskracht per 8 kinderen inzetten (voorheen één op 7 kinderen). Deze ratio geldt al jaren voor peuterpseelzalen. Indien een groepsruimte voldoet aan de wettelijke eis ten aanzien van de benodigde m², kan een peutergroep uit maximaal 16 kinderen bestaan. Omdat wij 16 peuters in de groep wel héél erg druk vinden, plannen wij in principe tot maximaal 15 peuters per dag per groep.