background-header
background-content

U bent hier

Kinderparticipatie

2Samen vindt het belangrijk om kinderen meer te betrekken bij beslissingen die hen direct aangaan. Door medezeggenschap en het bijdragen aan de uitvoering van beslissingen, krijgen kinderen invloed op de dagelijkse gang van zaken op de buitenschoolse opvang (bso). Daardoor sluit het activiteitenaanbod beter aan op hun wensen, is hun betrokkenheid groter, zijn ze enthousiaster en houden ze zich beter aan afspraken. Kinderparticipatie is bij 2Samen uitgeroepen tot speerpunt in het beleid en manier van werken in de praktijk. Pedagogisch medewerkers hebben daarom elke dag oog voor initiatieven, ideeën en meningen van alle kinderen van de bso, van de kleuters tot aan de tieners.

Kinderparticipatie is belangrijk voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren hun mening vormen, te verwoorden en te beargumenteren. Ze leren luisteren naar anderen, onderhandelen en compromissen sluiten. Wanneer kinderen ervaren dat ze invloed hebben op anderen en dat er naar ze geluisterd wordt, zullen ze een positief zelfbeeld ontwikkelen. Doordat de kinderen samenwerken aan hun eigen leefomgeving, wordt de betrokkenheid bij de groep groter. Kinderen spelen enthousiaster met speelgoed, doen beter mee met activiteiten en houden zich beter aan afspraken waarover ze zelf hebben meegedacht.

Activiteitenplanning

Onze medewerkers betrekken kinderen ruim van tevoren bij het plannen van activiteiten om deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten op hun wensen. Ze geven de kinderen de gelegenheid om zelf met ideeën en vragen te komen en hiervoor oplossingen te bedenken. Dit kan dus betekenen dat het activiteitenprogramma op basis van de inbreng van de kinderen op korte termijn wordt aangepast en veranderd. Als het bijvoorbeeld mooi weer is een activiteit buiten doen. Of op de dag zelf kan het zijn dat kinderen liever iets anders willen doen dan op de planning staat. Ook hier nemen we hun mening en wensen serieus en kijken we of het mogelijk is om van de planning af te wijken. 

Bij 2Samen zijn we actief met kinderparticipatie aan de slag. Heeft u als ouder nog leuke ideeën of vragen? De pedagogisch medewerkers horen dit graag van u.